ហេតុ​អី​មិន​អាច​អត់​មាន​ប៉ុច?


បាត់ប៊ិច            = អត់ប៊ិច

អត់មានប៊ិច       = អត់មានអីកត់មេរៀន

អត់មានអីកត់មេរៀន= អត់បានរៀន

អត់បានរៀន         = ធ្លាក់

ធ្លាក់                   = អត់មានសញ្ញាប័ត្រ

អត់មានសញ្ញាប័ត្រ       = អត់មានការងារ

អត់មានការងារ      = អត់លុយ

អត់លុយ              = អត់មានអាហារ

អត់មានអាហារ      = ស្គម

ស្គម                   = អត់ស្អាត

អត់ស្អាត                         = អត់មានស្នេហា

អត់មានស្នេហា      = អត់បានរៀបការ

អត់បានរៀបការ     = អត់មានកូន

អត់មានកូន          = ឯកោ

ឯកោ                  = ធុញទ្រាំ និងពិបាកចិត្ត

ពិបាកចិត្ត            = ឈឺ

ឈឺ                    = ស្លាប់។

ដូច្នេះ កុំធ្វើឲ្យបាត់ប៊ិចឲ្យសោះ ប្រសិនបើធ្វើឲ្យបាត់ប៊ិចគឺអ្នកនឹងស្លាប់ជាមិនខាន។

ខ្ញុំឃើញបំណងល្អពី Khmerstation ក៏ជួយយកមកចែករំលែកណាប្រិយមិត្ត!

 

Advertisements

ហែក​កេរ្តិ៍​ខ្លួន​ឯង


ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​សុំ និយាយ​ដើម​ខ្លួន​ឯង​បន្តិច​ចុះ។ តែ​សូ … បន្ត​ការ​អាន

វិភាគ​ល​មើល!


  • ​​​​​ពាក្យ​ចាស់​មួយ​និយាយ​ចា «ចង់​ចាប់​ខ្លា​ទាល់​តែ​ចូល​រូង​ខ្លា», វា​ដូច​នឹង​ពាក្យ​មួយ​ថា «ចង់​ចាប់​ត្រី​ទាល់​តែ​ចុះ​ទឹក» អាគិគិ ចំណែក​ខ្ញុំ​វិញ ស្ទូច​វិញ​ល្អ​ជាង ចំណាយ​នុយ​​តែ​បន្តិច បាន​បាត់ ចាំ​បាច់​ចុះ នាំ​ទទឹក Russo ។ អូម៉ាយហ្គត អាសអាភាស…

ចុះ​អ្នក​វិញ ចង់​ចាប់​ខ្លា ទាល់​តែ​ចូល​រូង​ខ្លា​ឬ?